I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Aune Utvikling AS til offentlig ettersyn.
Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av eiendommen Lerslykkja, gnr./bnr. 135/4. Avtalen tar utgangspunkt i reguleringsplanen for Lerslykkja, vedtatt i kommunestyret 14.5.2019 (med planidentifikasjon 2018007) og områdeplanen for Ler, vedtatt 6.3.2018 (med planidentifikasjon 2015002) samt kommunestyrets vedtak 6.3.2018 i sak 11/18 om modell for finansiering av felles infrastruktur innen områdeplanen.

Utbyggingsavtalen beskriver blant annet ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder med videre) som arealplanene forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Spørsmål eller synspunkter sendes til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Vennligst vis til saksnummer 18/3304.

Les forslaget til utbyggingsavtale her.