Her kan du lese hele byvekstavtalen for Trondheimsområdet, med tilhørende dokumenter.

Avtalen er en videreføring og utvidelse av bymiljøavtalen som ble inngått mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten i september 2016. Utvidelsen gjelder Melhus, Malvik og Stjørdal. I forbindelse med sammenslåingen med Trondheim, blir også Klæbu omfattet.

Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå dette målet. Den skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettsteder.


Du kan lese mer om byvekstavtalen på Regjeringen.no.