Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. mai kl. 13:35

Her finner du oppdatert koronainformasjon fra Melhus kommune

Les mer clear
Miljøsertifikat 2014 - 2017

Melhus kommune er miljøsertifisert!

Melhus kommunes miljøpolitikk

Fra Kommuneplanens samfunnsdel Melhus 2025

  • Overordna mål: Melhus kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati og lokalsamfunn der mange engasjerer seg. Kommunen skal ha en samfunnsutvikling som sikrer livsgrunnlag og trivsel og fremmer utvikling av gode og trygge lokalsamfunn både for dagens og kommende generasjoner. Langsiktige miljøvurderinger skal legges til grunn for beslutninger som tas. Det skal legges til rette for utvikling og vekst i hele kommunen og det skal satses på regionalt og interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig og til det beste for innbyggerne og samfunnet.

    • Delmål 1.2: Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø‐, klima‐ og energipolitikk. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon.

    • Det vises for øvrig til strategier i kommuneplanens samfunnsdel under kapittel 1.2: ”Miljø, klima og energi”, punkt 1.2.1 – 1.2.9.

  • Melhus kommunes øverste ledelse har ansvaret for at miljøledelsessystemet integreres i det eksisterende styringssystemet, at det holdes ved like og stadig forbedres. Miljøprofilen skal reflekteres gjennom mål i økonomi‐ og handlingsplanen og tilhørende rapportering.

  • Det er ledelsens ansvar å kommunisere Melhus kommunes miljøpolitikk, og gjøre den kjent både for ansatte og allmennheten. Det primære miljøansvaret ligger hos den enkelte arbeidstaker under utøvelsen av sine arbeidsoppgaver.

  • Melhus kommune forplikter seg til å ha fokus på både intern og ekstern miljøpåvirkning, og å tilfredsstille aktuelle lovbestemte og selvpålagte krav.

  • Melhus kommune forplikter seg til å bruke sitt miljøledelsessystem til stadig å forbedre sitt miljøarbeid og å forebygge forurensning fra sin virksomhet

Mer informasjon

Skjema