Plan og bygningsloven (lovdata.no)

Kommunen har ingen myndighet gjennom Kulturminneloven, men kan gjennom Plan og bygnings-loven, og oppretting av hensynssoner gi vern av kulturminner. Ved opprettelse av hensynssoner skal det angis bestemmelser og retningslinjer til bruk i saksbehandlingen.

Kulturminneloven (lovdata.no)
Kulturminneloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til kulturminner.
§ 1. Lovens formål, står det følgende: «Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.
Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs formål»

Kulturloven (lovdata.no)

Kulturloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til kulturarv.
I § 1.Føremål, står det følgende: «Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.» I § 2.Definisjonar står det videre: «Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv delta i kulturaktivitet utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse»
Under punkt b. er å verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv satt opp som en plikt innen offentlig forvaltning. Loven sier derimot lite om hvordan dette skal gjøres.

Naturmangfoldsloven (lovdata.no)
Naturmangfoldsloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til kulturlandskap. § 33. f mål for områdevern Verneområder på land, i vassdrag og i sjø etter dette kapittel skal bidra til bevaring av natur preget av menneskers bruk gjennom tidene (kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å opprettholde naturverdiene.