Det er helse- og velferdskontoret som er saksbehandler for ledsagerbevis. 

Helse- og velferdskontoret 
Rådhusvegen 2, inngang D, 7224 Melhus 
Telefon: 72 85 80 85

Målgruppe

Alle som har en form for funksjonshemming, om den er fysisk, psykisk, skjult eller sammensatt. 

Kriterier og vilkår

Funksjonshemmingen må normalt være av 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er vanligvis 8 år. Aldersgrensen kan fravikes hvis det foreligger grunner for det. 
Det eneste kravet til ledsager er at vedkommende må ha fylt 16 år. 

Her kan du lese om veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis, utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Omfang og bruksområde for ledsagerbevis

Med ledsagerbevis kan den funksjonshemmede selv velge hvem de ønsker å gå på kultur- og fritidsarrangemnet med. Beviset vil kunne benyttes ved alle kommunale bygninger og arrangement som har akseptert ordningen med ledsagerbevis, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen, markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende. 

Billetter til forestillinger og andre arrangementer bestilles på ordinær måte. Innehaveren av ledsagerbeviset kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller kreve forhåndsbestillinger. 

Ønsker den funksjonshemmede å benytte seg av transport eller kultur- og fritidstilbud utenfor Melhus kommune, må den aktuelle kommune kontaktes for informasjon om tilgjengelige brukersteder. 

I Melhus kommune kan ledsagerbeviset benyttes på følgende steder: 
- Kommunale kulturtilbud og arrangement (f. eks. kino, basseng) 
- Riksteateret 
- De fleste kulturarrangement i regi av frivillige lag- og foreninger

Pris

Ledsagerbeviset er gratis. 

Varighet

Etter fire år må ledsagerbeviset fornyes. Da gjøres en ny vurdering av behovet.  

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Normal saksbehandlingstid er tre (3) uker. Da regner vi fra søknaden er fullstendig dokumentert. Det fremgår av søknadsskjemaet hvilke dokumentasjonskrav som må være oppfylt. 

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for ledsagerbevis.

Generell informasjon og hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet fås ved henvendelse til Forvaltningskontoret på 72 85 80 85. 

Lovverk

Avgjørelser om tildeling av ledsagerbevis regnes som enkeltvedtak, i tråd med forvaltningsloven

Du har rett til å klage

Får du avslag på søknaden din, skal den være begrunnet. På alle vedtak skal det opplyses om adgangen til å klage.