Når trenger du kunnskapsprøve?

Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kapittel 5

Hvor får jeg tatt kunnskapsprøven?

Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal skjenkebevilling, og for sine kontrollører. Kommunen kan også avholde kunnskapsprøver for kandidater uten tilknytning til virksomhet med bevilling.

For statlig virksomheter er Fylkesmannen rett sted å henvende seg til.

Bevillingsmyndigheten (kommunen) skal avholde prøve innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt. 

Hvilke krav må oppfylles?

Krav for bestått prøve følger av Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk § 5-4:
Prøven skjer i form av elektronisk flervalgsprøve med 30 spørsmål. For å bestå prøven må kandidaten ha riktig besvarelse på minst 24 av spørsmålene. Det settes av 60 minutter til besvarelse av prøven.

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene, og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 3, 6, 10, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

For avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, betales et forskuddsgebyr på 400 kroner.

Ved bestått prøve utsteder bevillingsmyndigheten bevis som dokumenterer at kunnskapskravet er oppfylt.

Ta kontakt med Melhus kommune på e-post for avtale av tid.

Alkoholloven
Alkohollovens forskrift

Act on the Sale of Alcoholic Beverages, etc - unoffiscial version
Regulations on the Sale of Alcoholic Beverages - unofficial version