På nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) finner du informasjon om mindre avløpsanlegg.
Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad. Avvik fra disse skal oppgis.

Listen under er presiseringer og tilleggskrav til fagkyndige firma som skal prosjektere nye anlegg, eller gjøre tilstandsvurdering av eksisterende anlegg.

Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg)

 • Alle anlegg må ha støtbelaster. Anlegg med mer enn en grøft skal støtbelastes med pumpe.
 • Det skal i søknaden framgå at det er valgt/prosjektert støtbelaster/pumpe i henhold til kravspesifikasjon i V/A Miljøblad 59.
 • Alle anlegg skal ha peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
 • Det må kun benyttes vasket pukk / støvfri pukk.
 • Ved tilstandsvurdering av eksisterende anlegg må dokumentasjon på følgende kontrollpunkter vedlegges. Her finner du egen mal (Word).

Minirenseanlegg

 • Alle minirenseanlegg som skal benyttes i Melhus skal være godkjent i henhold til den europeiske standarden NS-EN-12566-3. Her finner du liste over godkjente anlegg fra Sintef Certification 
 • Nødvendig slamtømmehyppighet vil variere fra anlegg til anlegg. Vær oppmerksom på at anlegg med liten slamlagringskapasitet kan gjøre at det påløper økt slamtømmegebyr.
 • Minirenseanleggets restutslipp bør føres til grunnen/stedegne løsmasser der dette er mulig. Dette forutsetter at det er utført grunnundersøkelser som viser at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet til å ta i mot de dimensjonerende avløpsmengdene.
 • Ved utslipp til sjø eller elv, kan det ved være behov for at anlegg etableres med et hygieniseringstrinn (ekstra rensetrinn) med renseeffekt på minimum < 1000 TKB / 100 ml. Det skal derfor i prosjekteringen gjøres resipientvurdering med vurdering av brukerinteresser og resipientkapasitet (bl.a. vannføring og andre belastninger i vannforekomsten), og disse vurderingene skal vedlegges søknaden.
 • Anlegget må være tilrettelagt for uttak av representativ vannprøve gjennom etablering av ekstern prøvetakingskum:

Bilde av prøvetakingskum

 • Alle minirenseanlegg må til enhver tid ha gyldig drifts- og serviceavtale, med avtale om servicebesøk minimum to ganger per år. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av minirenseanlegget eller annet godkjent foretak. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.
 • Minirenseanlegg må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 50 m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5 m.
 • Dersom minirenseanlegg skal benyttes på fritidsbebyggelse må det foreligge dokumentasjon som viser at anleggets renseevne ikke påvirkes av ujevn tilførsel/belastning. Det må videre foreligge dokumentasjon på de forutsetninger som må legges til grunn dersom minirenseanlegget skal være egnet for denne typen bruk.

Filterbedanlegg (våtmarksfilter)

 • Biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes. Pumpen skal ha tids – og nivåstyring.
 • Beregnet levetid for fosforfilteret må oppgis.
 • Det må etableres prøvetakingskum (se bilde over) med mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Et godkjent firma skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av filterbedanlegg. Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av anlegget eller annet godkjent foretak med kvalifisert kompetanse. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.

Slamavskiller

 • Slamavskiller må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 50 m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5 m. Slamavskillere av termoplast og glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer.
 • Alle tanker skal ha låsbart eller tungt betonglokk, samt at de skal være synlige i terrenget.

Separate toalettløsninger (tett tank for svartvann)

 • Tett tank for avløpsvann tillates vanligvis ikke. I unntakstilfeller kan tett tank for svartvann vurderes i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann.
 • Tank bør være laget av glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS1545.
 • For alle tanker settes det krav til installasjon av nivåvarsler i tanken (lyd- og lysalarm for full tank).
 • Tankvolum skal være minst 6m3 eller stor nok til at 1 tømming per år er tilstrekkelig.
 • Tette tanker må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 50 m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5 m.
 • Tette tanker av termoplast og glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer.
 • Alle tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming. Det forutsettes installering av vannbesparende toalett (maks. spylemengde 1 l/spyling).

Biologiske toalett og forbrenningstoalett

Det anbefales at det velges et miljømerket (svanemerket) toalett som har vært
igjennom en kvalitetstest.

Biologiske filtre / prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

 • Biofilteret skal støtbelastes.
 • Det må etableres mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Gråvannsrenseanleggets restutslipp bør føres til grunnen i stedegne løsmasser der dette er mulig. Dette må undersøkes gjennom egen grunnundersøkelse.
 • Ved utslipp til sjø eller elv kan det ved være behov for at anlegg etableres med et hygieniseringstrinn med renseeffekt på minimum < 1000 TKB / 100 ml. Det skal derfor i prosjekteringen gjøres resipientvurdering med vurdering av brukerinteresser og resipientkapasitet (bl.a. vannføring og andre belastninger i vannforekomsten), og disse vurderingene skal vedlegges søknaden.
 • Et godkjent firma skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av gråvannsrenseanlegg, Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år for fritidsboliger og 1 – 2 ganger per år for helårsboliger. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av anlegget eller annet godkjent foretak med kvalifisert kompetanse. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.