Karantene og isolasjon

Oppdatert informasjon om karantene og isolasjon finner du på helsenorge.no.

Hjemmekontor

Ansatte i karantene, utsatte risikogrupper eller ansatte som av andre årsaker ikke kan møte på jobb, kan få lagt til rette for hjemmekontor. Dette skal alltid avklares med leder. 
Arbeidstiden ved hjemmekontor skal i utgangspunktet være tilsvarende det den er på arbeidsstedet.

Spørsmål knyttet til hjemmekontor og yrkesskadeforsikring

Egenmelding, sykemelding og omsorgspenger

Egenmelding

Dersom du sitter i karantene etter utenlandsopphold kan du benytte egenmelding. Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden – de første 16 dagene av en sykmelding. Øvre grense på 24 dager er fortsatt gjeldende. 
 

Sykemelding

Har du fått påvist, eller etter en faglig vurdering fra lege antas å ha en smittsom sykdom vil du kunne få sykemelding som gir rett til sykepenger etter gjeldende regler. 
Også der kommunelegen har pålagt karantene kan det gis sykemelding med rett til sykepenger. 
Under pågående koronaepidemi og når undersøkelsen gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen oppfordres pasienter til å kontakte lege pr. telefon, og NAV godtar sykemelding uten personlig undersøkelse. 
 
Dersom du er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene skal det vurderes om hvorvidt du kan fortsette ditt arbeid med hjemmekontor eller andre løsninger. Du har da ikke rett til sykemelding.
 
Hvis du på eget initiativ velger å holde deg hjemme, og som ikke selv er smittet eller antas å være smittet av koronaviruset etter vurdering fra lege, har du ikke rett til sykepenger.
 

Omsorgspenger

Dersom du må være hjemme fra jobb for å yte omsorg til barn inntil 13 år, har du rett til
omsorgspenger («sykt barn»). 
 
  • Ansatte med ett eller to barn har i utgangspunktet 20 omsorgsdager.
  • Ansatte med tre eller flere barn har rett til 30 omsorgsdager. 
Antallet kan avvike ved delt bosted eller aleneomsorg. 
 
For å være oppdatert på reglene om omsorgsdager, se NAV sine hjemmesider.

Flere arbeidsgivere

Dersom du er arbeidstaker i Melhus kommune og i tillegg er tilkallingsvikar hos en annen arbeidsgiver, kan hovedarbeidsgiver nekte deg å ta tilkallingsvakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften din. En tilkallingsvikar har ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke stillingsandelen, men når hovedarbeidsgiver fyller opp denne delen, vil dette ikke lenger være et behov for arbeidstaker.

Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med biarbeidsgiver om noe annet.

Ferie

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har du ikke noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt eller lignende. Arbeidsgiver kan velge å akseptere slik utsettelse. For arbeidstakere som det i dagens situasjon ikke er et særlig behov for, bør arbeidsgiver vurdere konsekvensene dersom det gis slik utsettelse. Om mange skal avvikle ferie når virksomheten skal starte opp igjen, kan det skape utfordringer. Ta kontakt med leder for avklaringer som gjelder ferie. 

Les gjerne KS sin ferieveileder

Merarbeid, overtid og omdisponering av ansatte

KS har inngått en sentral avtale med organisasjonene om utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. Avtalen gjelder i 26 uker fra 18. mars 2020 og kan sies opp med én måneds varsel. 

Utfyllende informasjon om dette finner du på KS sine hjemmesider.

Merarbeid og overtid

Om det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge deg å jobbe utover avtalt arbeidstid. På bakgrunn av koronaepidemien, kan helsepersonell pålegges å forbli i tjeneste utover ordinær arbeidstid. Nye og utvidede rammer for overtidsarbeid følger av sentral avtale. Arbeidsplaner kan, etter drøfting med tillitsvalgte, endres med tre dagers varsel. 

Omdisponering

Som følge av koronaepidemien åpnes det for å gjøre endringer i arbeidsforholdet som normalt faller utenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsplikten utvides og i det ligger en plikt til å slutte lojalt opp om arbeidsgivers interesser og behov, og å etterkomme ordre. Dette er forankret i beredskapsbetraktninger og kommunens viktige og sentrale samfunnsposisjon. Der arbeidsgiver ikke kan sysselsette og alternativet ville vært permittering eller lønn uten å utføre arbeid, vil styringsretten ikke være begrenset til noen type arbeid. Det vil si man kan bli gitt oppgaver man tidligere ikke har hatt. Det kreves selvsagt at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte finne seg i betydelige endringer. Det skal tas hensyn til den enkelte arbeidstakers individuelle forhold ved omdisponering, men en generell engstelse for smitte vil ikke gi rett til å nekte å arbeide.

Avlysning av ekstravakter

Om du har fått tildelt ekstravakter, men behovet for arbeidskraft har falt bort, kan arbeidsgiver tilby deg annet arbeid i det avtalte tidsrommet for ekstravakt. Du har da plikt til å stille opp. Hvis det ligger en forutsetning i arbeidsavtalen om at det må foreligge behov for ekstravakt, kan avtalen falle bort og arbeidsgiver kan avlyse vakten. Om det ikke ligger en slik forutsetning i avtalen, har arbeidsgiver lønnsplikt der vakten avlyses. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke lengre er til stede, blir enige om at arbeidstaker ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, bortfaller arbeidsgiverens lønnsplikt.

Lærlinger og lærekandidater

Lærlinger og/eller lærekandidater er ansatt i bedriften på lik linje med øvrige arbeidstakere. Det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdene dine. Du skal møte på jobb som vanlig, dersom du ikke har fått annen beskjed.
 
De av lærlingene som har hjemmekontor får vite av sin leder hva de skal jobbe med. Det kan være aktuelt å bruke tiden på faglig fordypning, kompetansemål og innleveringer av oppgaver. 

 

Permisjon

Lærlinger og lærekandidater kan bli permittert med bakgrunn i dagens situasjon med koronaviruset. Bedrifter som må permittere melder dette fortløpende inn til fylkeskommunen. Det vil da bli lagt inn avbrudd i lærekontrakt/opplæringskontrakt. Husk at permittering er et midlertidig avbrudd, og at arbeidsavtalen fortsatt gjelder. Ved permisjon er din inntekt sikret. 
 
På NHO sine hjemmesider kan du lese mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater.
 
Du finner også mye nyttig informasjon på disse sidene:
 
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kristin Vuttudal i avdelingen for personal og organisasjon.

Pensjonert personell

Pensjonert personell innen yrkesgrupper i offentlig helsetjeneste som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, kan samtidig motta ordinær lønn etter tariffavtalen uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med koronaepidemien.

Lønnsoppgjør

Lønnsforhandlinger utsettes og hovedtariffavtalen forlenges til 15. september 2020. Det samme gjelder for særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger og SFS Brannavtalen mellom KS og Det norske maskinistforbund.

Frivillige

Personer med etterspurt kompetanse

Dersom personer med etterspurt kompetanse, særlig innenfor helsesektoren, frivillig påtar seg arbeid for kommunen, skal det inngås midlertidige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav a). Arbeidstakere skal motta lønn i samsvar med de oppgavene som utføres etter gjeldende regelverk. 

Øvrig frivillige

Andre personer som ønsker å hjelpe oppfordres til å laste ned appen Nyby og melde seg inn i
gruppen "Melhus frivilligsentral".

Mer informasjon om frivillighet gjennom Nyby.

Du kan også ta direkte kontakt med frivilligsentralen eller andre frivillige organisasjoner. 

Frivillige har ikke krav på godtgjørelse og utførelsen av oppgaver hviler på den enkelte. Du kan som frivillig avslutte ditt engasjement når som helst.

Samfunnskritiske oppgaver

På KS sine hjemmesider kan du lese hvilke samfunnskritiske funksjoner som er i kommunal sektor.

NAV

Hva gjelder i din situasjon? På NAV.no finner du informasjon i forbindelse med koronaviruset.

NAV oppfordrer til kontakt via digitale løsninger.

KS - ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med spredning av koronaviruset

På KS sine hjemmesider kan du lese ofte stilte spørsmål og svar på kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset.