Konsekvensutredningen (KU) for de ulike traséalternativene for E6 Gyllan - Kvål var på høring i perioden 07.04.2022-29.05.2022. Basert på innspillene som kom er det utarbeidet en tilleggsrapport. Denne inneholder en mulighetsstudie for veillinjer med dimensjonerende hastighet 100 km/t. I samsvar med Forskrift om konsekvensutredning §27 sendes denne på høring i to uker.

Det er kommunestyret som tar den endelige beslutningen om hvilket traséalternativ og vegstandard det skal utarbeides reguleringsplan for.

Tilleggsrapporten finnes på Nye Veiers nettside om prosjektet E6 Gyllan - Kvål Der ligger også konsekvensutredning, delutredninger og andre rapporter som utgjør underlaget for en samlet konsekvensutredning.

Hvorfor tilleggsrapport?
Nye Veier Skal bygge ny E6 fra Gyllan ti Kvål i Melhus kommune. Da kommunestyret vedtok planprogrammet 01.06.21 ble det fastsatt hvilke traséalternativer og tema som skulle konsekvensutredes. Det var da lagt til grunn at vegen skulle dimensjoneres for 110 km/t.

I forbindelse med at konsekvensutredningen var på høring kom det krav fra flere myndigheter om at lavere fart må vurderes. Det er derfor utarbeidet en tilleggsrapport med en mulighetsstudie for veilinjer med dimensjonerende hastighet 100 km/t. I denne omtales forskjellene mellom veilinjer basert på 110 km/t og veilinjer basert på 100 km/t. Tilleggsrapporten synliggjør differanse i prissatte konsekvenser, arealkonflikt og klimagassutslipp. En mulighetsstudie er en forenkla prosjektering og er ikke like detaljert som teknisk grunnlag for konsekvensutredning.

Alternativer og innhold i tilleggsrapport
Aktuelle veilinjer i mulighetsstudien opprettholdes som en firefeltsvei med samme veibredde som 110 km/t (20,5 meter). Disse veilinjene benevnes henholdsvis 1.1C, 1.2C og 2.1C og dere kan se nærmere på disse her: Medvirkningsportal

Mulighetsstudien omfatter ikke alternativ 1.2A, som prinsipielt er en kombinasjon av 1.1 og 1.2B. Tilsvarende inngår ikke alternativ 2.2, da konfliktpotensialet i stor grad opprettholdes uavhengig av dimensjonerende hastighet. 

Tilleggsrapporten omtaler også tema som basert på høringsinnspillene trenger presiseringer og mer detaljert omtale. Mulighetsstudie - Forlengelse av Homyrkamtunnelen er vedlegg til tilleggsrapporten. Delutredningen Transportmodell og EFFEKT-beregninger er oppdatert med fyldigere omtale av premisser, innhold og resultater.

Komme med innspill:

Frist for innspill er 09.09.22. 

Mottatte merknader vil bli behandlet og kommentert i det videre planarbeidet. Merknadene vil i sin fulle form følge saken ved politisk behandling. Det sendes altså ikke svarbrev til avsender i forbindelse med den enkelte merknad. Deretter sendes saken til Melhus kommune for politisk behandling, trolig i oktober 2022.

Kontaktinformasjon
Dersom det er spørsmål til planarbeidet, kan disse rettes til følgende kontaktpersoner:

Arild Mathisen, prosjektutviklingssjef
arild.mathisen@nyeveier.no
477 52 696

Jan Olav Sivertsen, prosjektleder plan
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
915 46 871