Kommunen har ansvaret for å sikre egen eiendom mot naturskade. Med dette menes også kommunale veger, bruer og eiendom med kommunaltekniske installasjoner som for eksempel pumpestasjoner, ledningsanlegg og høydebasseng.

Kommunen er tillagt et overordnet og generelt samfunnsansvar, men har ingen rettslig plikt til å sørge for sikring av konkrete eiendommer ved fare. Kommunen kan i særlige tilfeller sørge for koordinering og gjennomføring av nødvendige sikringstiltak på eiers regning (for eksempel ved mange berørte eiere, som sammen med tiltakets omfang og kompleksitet gjør det praktisk umulig for eierne å gjennomføre tiltaket selv).

Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader (naturskadeloven § 20) og har ansvar for å ivareta sikring mot naturskader ved planlegging og oppføring av ny bebyggelse (ved utarbeiding av eksempelvis hensynssoner mot skred i kommuneplan, og ved behandling av reguleringsplaner og byggesaker iht. plan- og bygningsloven).

Kommunen skal nedlegge byggeforbud eller sette vilkår (iht. plan- og bygningsloven § 28-1) ved kunnskap om at det ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot skredfare.

Etter sivilbeskyttelseloven og forskrift om kommunal beredskap har kommunen en plikt til å sørge for kartlegging av risiko (en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse), utarbeidelse og oppdatering av beredskapsplaner, øvelser, mv. 

Kommunen har ikke et generelt ansvar for å iverksette eller bekoste tiltak i kommunen, slik at tomter kan bebygges. Ansvaret er begrenset til å forhindre at tomter som ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven § 28-1 blir bebygd.

Kommunen har ansvar for tilsyn og vedlikehold av erosjonssikringsanlegg der NVE har gitt støtte. I Melhus kommune er ansvaret delegert videre til såkalte elveforbygningsnemnder for Gaula.

Det kan være et spørsmål om kommunen har et ansvar når det oppstår mindre flom- eller skredhendelser som rammer større områder og/eller flere av kommunens innbyggere slik at det offentlige samfunnsansvaret blir fremtredende. Her blir det en vurdering i hvert enkelt tilfelle om på hvilket tidspunkt kommunens ansvar trer inn.

For eksempel, ved plutselig utløst skred eller flom som gir omfattende ødeleggelser for bebyggelse eller infrastruktur, eller på annen måte gir store og kostbare konsekvenser for flere innbyggere, kan det være naturlig at kommunen bistår innbyggerne med nødvendige tiltak og kompetanse.