Formålet med samarbeidet er å ivareta oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inngåelse og oppfølging av avtaler, samt ivareta digitalisering og tjenesteutvikling. Samarbeidet skal sikre et godt fag- og kompetansemiljø, og gi økonomiske og kvalitetsmessige effekter gjennom samordning av drift, systemforvaltning, digitalisering og tjenesteutvikling.

Oppgaver og ansvarsområder:

  • Forvaltning av IT-teknisk infrastruktur, applikasjonsdrift og sentrale bakenforliggende systemer  
  • Utvikle og ivareta god kvalitet på av IT-løsningene i tråd med kommunenes digitaliseringsstrategier  
  • Ivareta informasjonssikkerhet og internkontroll i henhold til lov og forskrift  
  • Tilby brukerstøtte til alle brukere av IT-løsningene 
  • Prosjektgjennomføring av digitalisering og innføring av nye teknologiske løsninger 
  • Oppfølging av leverandører og avtaler 

ITMidt er organisert som et vertskommunesamarbeid med Melhus kommune som vertskommune.