Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av området Løvsettoppen. Detaljreguleringsplan til Løvsethaugen 2 ble vedtatt i kommunestyret 22.11.2016 med planidentifikasjon 2016002. Reguleringsbestemmelsene er revidert 5.12.2016.

Utbyggingsavtalen beskriver ansvaret for opparbeiding og finansiering av nødvendig infrastruktur for oppfyllelse av rekkefølgekrav i reguleringsplanen, herunder vann- og avløpsanlegg, lekeplasser og grøntstruktur.

Les inngått utbyggingsavtale her.