Registrere deg/søke asyl

Norske myndigheter ønsker at alle flyktninger som kommer til en kommune registrerer seg til politiet, og at de som ønsker å søke beskyttelse i Norge gjør det. Den midlertidige kollektive beskyttelsen innvilges for ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges.

Rettigheter og plikter når du har fått kollektiv beskyttelse:

  • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester.
  • Du har rett til å jobbe i Norge.
  • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang.
  • Hvis du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag.

Fra onsdag 16. mars kl. 08.00 kan du registrere deg hos lokale politimyndigheter. I Trøndelag vil dette være:

Asylprosessen på flere språk.

Helse

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester, herunder rett til nødvendig smittevernhjelp, som den øvrige befolkningen.

Alle som ankommer Norge som flyktninger og asylsøkere har etter forskrift om tuberkulosekontroll plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge. Andre personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, inkludert Ukraina, har plikt til tuberkuloseundersøkelse hvis de skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Undersøkelsen skal ifølge forskriften gjøres «så snart som mulig», og helst innen 4 uker etter ankomst.

Tuberkuloseundersøkelsen vil for personer over 15 år bestå av røntgenundersøkelse av lungene, mens det skal tas IGRA (blodprøve) av barn mellom 6 måneder og 14 år. Barn under 6 måneder skal undersøkes av helsepersonell.

Helseundersøkelse vil i tillegg tilbys alle.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Melhus på telefon 72 85 82 40.
Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 8-11 og kl. 13-15. Tirsdag kl. 8-11.

Ved behov for legehjelp har vi daglegevakt på legekontorene:

  • Melhus legesenter kl. 08-15, tlf. 72877000.
  • Lundamo legesenter kl. 08-15, tlf. 72877000.

Legevakt skal dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid (kveld og helg) og i de tilfeller fastlegen ikke kan benyttes. Tlf. 116117.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring nødtjenesten 113.

I henhold til tolkeloven har offentlige organer plikt til å bruke kvalifisert tolk.

Barnehage og skole for barn/ungdom

Før barna begynner i barnehage og skolen, må de ha vært igjennom tuberkuloseundersøkelse. Ta kontakt med helsestasjonen. Se informasjon over.

Barna dine har rett til barnehageplass.

Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen én måned.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Hoseth, tlf. 93412767.

Norskkurs og introduksjonsprogram for voksne

Melhus voksenopplæring og Flyktningetjeneste tilbyr norskkurs og introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger som har vedtak fra UDI om innvilget kollektiv beskyttelse, og som er bosatt i kommune etter avtale med integreringsmyndighetene og har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen er gratis.

For mer informasjon, ta kontakt med: Gulnura Mamytbaeva, tlf. 47635809 (Flyktningetjenesten), Berit Tofte Høvik, tlf. 95136789 (Voksenopplæring) eller Ellen Hoff Johansen, tlf. 97494340.

Arbeid – NAV

NAV er en offentlig etat underlagt arbeids – og sosialdepartementet, som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og økonomisk sosialhjelp.

NAV kan gi bistand til de som ikke kan sørge for sitt livsopphold og som ikke har noen form for inntekt. Dette kan gis som stønad til økonomisk sosialhjelp.

NAV Melhus sine lokaler ligger i Energiparken i Melhus sentrum, adresse Løvsetvegen 2. De har åpent alle hverdager fra kl. 10-12 med unntak av onsdager.

Har du akutt behov for økonomisk bistand kan du kontakte NAV Melhus mellom kl. 09-15 hver ukedag. Bruk ringeklokka ved hoveddøra i hos NAV Melhus eller ring dem på tlf. 55 55 33 33.