Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.09.18, sak 48/18 Detaljregulering Lyngenvegen 54, planid 2017002, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av en 6-mannsbolig i to etasjer på eiendommen gnr/bnr 215/150 på Lundamo.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 26.10.18.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsnings etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.