I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Lykkja boligfelt, Kvål. Det varsles også at det startes forhandling med Melhus kommune om utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17.

Planområdet er på ca. 30 dekar og omfatter del av gnr./bnr. 61/1. Hensikten med planarbeidet er å regulere til boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer. Det ønskes etablert til sammen ca. 80-90 boenheter med en kombinasjon av frittliggende og konsentrert boligbebyggelse.

Utbyggingsavtalen vil omhandle ansvaret for opparbeiding og finansiering av kommunal infrastruktur som arealplanen forutsetter (spesielt veg, vann og avløp).

Varselet består av følgende dokumenter:

Innspill til planarbeidet sendes til:
e-post: sissel.enodd@multiconsult.no
post: Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål eller opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale sendes til:
e-post: postmottak@melhus.kommune
post: Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus