I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres at Melhus kommune starter opp forhandlinger med Aune Utvikling AS om utbyggingsavtale i tilknytning til eventuell framtidig reguleringsplan for
Holtheflata på Ler (planid. 2018007) og områdeplanen for Ler (planid. 2015002).

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder, mv.) som arealplanene forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til:
e-post: postmottak@melhus.kommune.no,
post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Vennligst henvis til saksnr. 18/3304.