Ovennevnte detaljplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 15.05.2018, sak 29/18.

Formålet med reguleringen er sikker utnyttelse av tilgjengelige grusressurser, deponi for rene masser, samt sikring av tilbakeføring av arealet etter endt drift.

Planen kan ses her

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post innen 22.06.2018

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.