Formannskapet har i møte 19.12.2017 sak 163/17, vedtatt at Detaljregulering Korsvegen barnehage, planid 2017009 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12 – 10:

Planen er utarbeidet av IKON Arkitekter As på vegne av tiltakshaver Melhus kommune v/bygg og eigedom. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av ny 5-avdelings barnehage på Korsvegen i tilknytning til eksisterende barne- og ungdomsskole.

Planforslaget kan ses her

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordniær post eller e-post: posttottak@melhus.kommune.no innen 20.04.2018