Detaljregulering planovergang Sanden, planid 2014006, med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 30.01.2018, sak 3/18.

Hensikten med planforslaget er å forbedre sikkerheten på bane og veg ved å stenge usikret planovergang, og etablere ny veg som skal lede trafikk til sikret planovergang.

Planen og dens dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no  innen 02.03.2018.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.