Formannskapet har i møte 23.01.2018 sak 7/18, vedtatt at Detaljregulering Haugen med Plan-ID 2016013 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12–10.

Planen er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Løvsethaugen AS.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligutvikling av ca. 40 boenheter i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse på Haugen på Løvset.

Planforslaget kan ses her

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 19.03.2018.