Formannskapet har i møte 09.01.2018 sak 3/18, vedtatt at Detaljregulering Stavsøra med Plan-ID 2016018 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12–10.

Planen er utarbeidet av Norgeshus AS på vegne av Arve Schive og Hans Ole Øwre Klomstad.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for organisert friluftsaktivitet på Stavsøra. Planforslaget med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen kan ses her. Plankartet kan også ses digitalt via vårt kartsystem her.

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 05.03.2018.