Formannskapet har i møte 19.12.2017, sak 165/17, vedtatt at Detaljplan Rapbjørga med planid 2015006 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring ihht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Lars Høgseth. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for masseuttak for å utnytte steinressursen ved Rapbjørga.

Planforslaget kan ses her

(Vi er kjent med at linken til planforslaget ikke fungerer. Dette skyldes omlegging til nytt kommunenummer og oppdatering av kartssystemet. Vi håper dette skal være på plass i løpet av mandag 8.januar. Frem til kartssystemet er oppe å går igjen, kan planforslaget ses her) 

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 22.02.2018.