En tilvisningsavtale gir utbygger mulighet til gunstig finansiering med grunnlån i Husbanken. Avtalen gir kommunen rett til å tilvise boligsøkere i en andel av boligene. Kommunen tildeler boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, men vurderer også «leie før eie» - boligmodell for ungdom i etableringsfasen.
 
Melhus kommune ønsker å teste denne modellen og prioriterer Nedre Melhus i første omgang. Sentral beliggenhet, nær offentlige- og private servicefunksjoner, og tilgang til offentlig transport er viktig for de personer kommunen ønsker å tildele bolig. 
 
I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge husleienivå, plan for god forvaltning og godt bomiljø samt tidspunkt for ferdigstillelse og tilbudt beliggenhet. I tillegg kan kommunen vurdere prosjekter der «leie før eie-modellen» beskrives. 
 
Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter i Nedre Melhus, og må selv fremskaffe tomt til prosjektene. Kommunen har ikke kommunale eiendommer som er aktuelle, så det er ikke mulig å kjøpe tomt av kommunen pr. d.d. 
 
All dokumentasjon vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått. 
 

Tilbudet skal leveres til:

Melhus kommune, Bygg og eiendom, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.
Merkes: «Utleieboliger med tilvisningsavtale» 
Frist: 8. desember 2017 kl. 12.00.
 

Har du spørsmål om konkurransen?

Kontakt Morten Børseth, telefon 72 85 81 30, Tor I. S. Verstad, telefon 72 85 81 94, eller
send e-post til postmottak@melhus.kommune.no
 
Mer informasjon om grunnlån og tilvisningsavtaler finner du på www.husbanken.no og www.veiviseren.no.
 

Nedenfor er aktuelle dokumenter i forbindelse med saken:

Konkurransegrunnlag tilvisningsavtaler
Kravspesifikasjon
Samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og utleier/utbygger
Tilvisningsavtale om utleie av boliger med signatur 
Tildelingsavtale for utleie av boliger