I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt detaljregulering av Aunåsen boligfelt. Reguleringsplanen omfatter deler av gnr/bnr 132/1 og 132/9 beliggende på Ler. Planområdet er på ca. 43 daa, hvor hensikten med planforslaget er å legge rette for etablering av 13-15 eneboliger. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-spredt boligbebyggelse, benevnt som område SU12. Tiltakshavere er Tor Borten og Ove Mosand, og forslagsstiller er Pro Invenia AS.

Kart over planområdet

Varslingsbrev

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til

Pro Invenia AS
Vestre Rosen 78
7075 Tiller

eller via e-post til anne.berit.strom@proinvenia.no

For ytterligere informasjon om planarbeidet kontakt Pro Invenia AS v/Anne Berit Strøm, tlf 47 46 37 01