Det gjøres nå en vurdering av skriftlige merknader og innsigelser som kom inn under høringen. Melhus kommune er blant annet i dialog med Bane NOR og Fylkesmannen i Trøndelag, som begge har innsigelsesrett. Når dette er fullført og alle andre merknader er vurdert, vil det legges frem sak for formannskapet, som igjen avgjør når kommunestyret skal fatte endelig beslutning om hvordan områdeplanen blir.

Melhus kommune jobber også med en modell for finansiering av felles infrastruktur som parker og torg, samt gang- og sykkelveger, som innebærer at utbyggere må bidra økonomisk gjennom såkalt «anleggsbidrag». Her er Asplan Viak leid inn for å kvalitetssikre arbeidet.

Det vil i løpet av våren bli annonsert et åpent møte om finansieringsmodellen.