Hva kan vi hjelpe med?

  • Individuell og helhetlig kartlegging og oppfølging
  • Vi har fokus på aktivitet og deltakelse
  • Forebyggende hjemmebesøk
  • Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelser
  • Tett samarbeid med fysioterapitjenesten
  • Tverrfaglig samarbeid. Veiledning og rådgivning.
  • Våre samarbeidspartnere; Helse og omsorg, 2. linjetjenesten, skoler og barnehager, Familie og forebygging, Bo og avlastning, NAV, Bygg og eiendom, Teknisk etat, kommunale teknikere, LOTA (læring og tilrettelagt arbeid).
  • Hørselskontakt
  • Synskontakt

Les gjerne denne oversikten over tilbudene vi kan gi til barn og unge: Henvisning til ergo- og fysioterapitjenesten barn/unge (PDF)

Henvisning

Våre tjenester krever utfylling av henvisningsskjema eller epikrise fra andrelinjetjenesten. 

Henvisninger vil bli registrert på venteliste etter prioriteringsgrad. 

Les gjerne denne oversikten over tilbudene vi kan gi til barn og unge: Henvisning til ergo- og fysioterapitjenesten barn/unge (PDF)

Ergoterapi i rehabilitering og habilitering

Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om tilrettelegging og oppfølging etter funksjonsnedsettelse. Ergoterapi kan være en del i et rehabilitering- og habiliteringsforløp. 

Ergoterapitjenesten er organisert under virksomheten aktivitet og bevegelse.

Tekniske hjelpemidler

Alle kan selv søke på hjelpemidler til NAV ved varig behov. Ved mer sammensatte behov kan ergoterapitjenesten bistå med kartlegging og vurdering i søknadsprosessen.

Helse og velferd kan bistå med søknad på enkle hjelpemidler.

Kortidsutlån av hjelpemidler – Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved ikke varig behov.

Enkelte ADL-hjelpemidler må skaffes av den enkelte.