TeBe Sport AS søker om tillatelse til mottak, mellomlagring og separering av råvarer fra kunstgressbaner for bærekraftig resirkulering og gjenbruk.

Statsforvalteren og Miljødirektoratet har anmodet bedriften å søke fordi avfallsanlegg som skal behandle kasserte kunstgressbaner kan medføre forurensning eller virke skjemmende.

TeBe Sport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr/bnr 104/46 i Melhus kommune (Åsvegen 577).

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig hos Statsforvalteren

Høringsinnspill skal sendes til Statsforvalteren i Trøndelag.