Heltidsandelen har økt markant de siste årene:

  • 2019: 13 prosent
  • 2020: 15 prosent
  • 2021: 24 prosent
  • 2022: 32 prosent

Heltidsandelen i Melhus er nå på landsgjennomsnittet blant kommunene etter å ha ligger godt under i mange år.

Målrettet innsats gir resultater

Melhus kommune har over tid jobbet for å få flere i helsesektoren til å jobbe heltid. Flere avdelinger har gjennomført forsøk med alternative arbeidstidsordninger og lange vakter, blant annet på Buen helse- og omsorgssenter.

– Det går rett vei. De siste årene har vi gjort de enkleste endringene. Men vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi kan ikke la framgangen de siste årene bli en hvilepute. Framover skal vi fortsette arbeidet med å skape heltidskultur, sier Stine Vinsnesbakk, rådgiver helse og velferd i Melhus kommune.

Les om Anne Solveigs erfaringer med langvakter på korttidsavdelingen på Buen.

Samarbeider med nabokommunene

Melhus kommune har de siste årene eiet og drevet det interkommunale utviklingsprosjektet "Sammen om framtidens helsetjenester" sammen med Skaun og Midtre Gauldal kommuner. Prosjektet skal bidra til å sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester i eierkommunene. Et av delprosjektene er å utvikle en heltidskultur.

– Politikere, administrasjon og tillitsvalgte i de tre kommunene signerte i 2020 en heltidserklæring for helse- og omsorgssektoren. Det forplikter, mener Vinsnesbakk, som også er lokal prosjektleder i Melhus kommune i Sammen om framtidens helsetjenester.

Et av målene i erklæringen var at minimum 50 prosent av ansatte som jobber turnus skal ha 100 prosent stilling innen utgangen av 2025.

Delmålet om 30 prosent innen utgangen av 2023 er nådd, uten at dette er en hvilepute for Melhus sin del. Delmålet for 2024 er 40 prosent heltidsandel.

– Samarbeidet med Skaun og Midtre Gauldal fungerer veldig godt. Vi lærer av hverandre og tar med oss videre det beste fra alle kommuner, sier prosjektleder Svein Jarle Midtøy.