Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om behandling og opptrening etter skade og sykdom. Fysioterapi kan være en del i et rehabilitering- og habiliteringsforløp. Melhus kommunale fysioterapitjeneste er organisert under virksomheten Aktivitet & Bevegelse.

Fysioterapeutene arbeider med barn, voksne og eldre.

Fysioterapi til barn og ungdom er et tilbud til brukere med sammensatte funksjonshemminger, barn som er motorisk usikre eller barn/ungdom med skade i bevegelsesapparatet.
Fysioterapi til voksne og eldre vil være å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og naturlig aldring hos eldre. Voksne og eldre som ikke kan benytte privat fysioterapi (Melhus Fysioterapiklinikk) vil bli prioritert i kommunal fysioterapitjeneste.

Tiltak og tilbud vil være begrunnet ut i fra en vurdering av fysioterapeuten. Tiltakene vil tilpasses den enkeltes behov, og kan omfatte blant annet individuell trening, gruppetrening, tilrettelegging og opplæring/veiledning/rådgivning.
Tidsperspektiv og omfang av oppfølgning fra fysioterapeut vurderes fortløpende i samarbeid med den enkelte bruker.