Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte
kommuner».

Hva skal registreres?

Kartleggingen vil omfatte tidligere SEFRAK-registrerte* bygninger fra før 1900, samt bygninger fra 1900-tallet som gjennom kommunale planer er ansett som verneverdige.

Hvordan gjennomføres registreringen?

Registreringen er utvendig og visuell og vil gjennomføres raskt. Det tas 3-5 eksteriørbilder av byggenes fasader. Det er ikke forutsatt at registrator skal snakke med huseier. Dersom registrator har behov for å gå inn på privat grunn, vil vedkommende ringe på og identifisere seg når han/hun kommer. Det skal registreres ca. 1100 bygninger i kommunen, og vi ber om forståelse for at det vil være praktisk umulig å skulle gjøre avtaler med alle eiere på forhånd.

Hva betyr dette for huseier?

Registreringen vil ikke få noen konsekvenser for huseier. Vi skal ikke vurdere verneverdi eller spørsmål knyttet til kommunal byggesaksbehandling, eiendomstaksering eller lignende.

Hvem registrerer?

Asplan Viak utfører registreringsjobben. Firmaet er et av Norges største, rådgivende ingeniør og arkitektfirmaer. Registratorene bærer gule vester merket “Kulturminneregistrering”. Huseierne blir varslet gjennom annonse i lokalpressen og informasjon på kommunens hjemmeside.

Ved spørsmål, kontakt:

Harald Tallaksen, Asplan Viak: harald.tallaksen@aplanviak.no
Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren: staale.arfeldt.bergaas@ra.no

* SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre
enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus
eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.