Flom og overvann på avveie i LillehammerFlom og overvann på avveie kan føre til relativt store ødeleggelser for infrastruktur, slik som her i Lillehammer da Lundebekken gikk over sine bredder i 2014. Foto: NVE/Grete Hedemann Aalstad.

Se varslingstjenesten Varsom.no for oppdatert varsel om flom- og jordskredfare (velg Melhus kommune). Her kan du også abonnere på naturfarevarsler sendt direkte til din mobil eller e-post.
Meteorologisk institutt sender ut varsel om ekstremvær, som sterk vind og store nedbørsmengder. 

Fare for jordskred og flom – hva kan du gjøre selv?

I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt Melhus kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus. Kommunen er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggerne bor trygt.

Tiltak og råd til hva du kan gjøre selv:

  • Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, slik at vannet renner dit det skal. Sørg også for at vannet renner fritt i sluk og kummer som er frosset. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom eller skred, bør være spesielt oppmerksomme.
  • Vær oppmerksom på dreneringsveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget som unormalt vannoppdemming, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.
  • Sjekk om huset ditt, hagen eller gårdsplassen din er rustet til å tåle et våtere klima på Sjekkhuset.no.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder som kan flomme over, for eksempel biler eller campingvogn i nærheten av bekker. 
  • Sørg for at god drenering rundt huset er intakt, spesielt om du har kjeller. 
  • Meld straks fra til kommunen hvis det oppstår en faresituasjon.
  • Hold deg oppdatert på værmeldinger og sjekk flom- og skredvarsler på Varsom.no.