1. Generelt

Satsene for godtgjørelser skal reguleres i samsvar med stortingsrepresentantenes lønn. 

2. Ordfører

Ordførerens godtgjørelse (100 % stillingsstørrelse) settes lik stortingsrepresentantenes lønn.

Ordfører tilstås feriegodtgjørelse etter reglene for ansatte.

Fri hjemmeoppkopling av bredbånd, fritt abonnement på IP-telefoni og mobil – som for rådmann og virksomhetsledere - dekkes av Melhus kommune.

Trekk- og skatteplikt følger statens regler.

3. Varaordfører

Varaordfører i 80 % stillingsstørrelse godtgjøres 92 % av stortingsrepresentantenes lønn i forhold til stillingsstørrelse.

Varaordfører avtaler selv med sin arbeidsgiver nødvendig fristillelse i fra sin stilling for å utføre arbeidet.

Varaordfører tilstås feriegodtgjørelse etter reglene for ansatte.

Fri hjemmeoppkopling av bredbånd, fritt abonnement på IP-telefoni og mobil – som for rådmann og virksomhetsledere - dekkes av Melhus kommune.

Trekk- og skatteplikt følger statens regler.

Når varaordfører fungerer som ordfører i ferie eller over et tidsrom ut over en uke, skal vedkommende ha en godtgjøring lik ordførerens godtgjørelse. Godtgjøring utbetales etter skriftlig bekreftelse fra ordfører.

4. Formannskapet utenom ordfører og varaordfører

20 % godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.

Godtgjørelsen ovenfor dekker formannskapsmøter og formannskapsrelatert arbeid tilsvarende en dag pr. uke.

Formannskapsmedlemmer avtaler selv med sin arbeidsgiver nødvendig fristillelse i fra sin stilling for å utføre arbeidet.

Varamedlemmer som møter i formannskapet tilstås en møtegodtgjørelse tilsvarende 1,5 promille av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.pr. møtedag.

5. Gruppeledere

Gruppeledere tilstås en fast godtgjørelse på 2 % av godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.  Fellesgruppeleder for posisjon/opposisjon tilstås totalt 10 % godtgjørelse.

6. Utvalgsledere

20 % godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.

Godtgjørelsen ovenfor dekker møter og komiterelatert arbeid tilsvarende en dag pr. uke.

Komiteleder avtaler selv med sin arbeidsgiver nødvendig fristillelse i fra sin stilling for å utføre arbeidet.

7. Nestledere i komiteene

Nestledere i komiteene tilstås en fast årlig godtgjørelse på 4 % av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse.

8. Ledere og nestledere i styrer, råd og utvalg unntatt formannskap og komiteer

Ledergodtgjørelse pr. år 

Kategori A: 3 % godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn. (gjelder ikke ordfører, varaordfører og komiteledere, se pkt. 12)

Kategori B: 1,5 % godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.

Nestledergodtgjørelse pr. år:

Kategori A: 1,5 % godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.

Kategori A omfatter følgende styrer/råd/utvalg:

∙         Kommunestyret

∙         Administrasjonsutvalget

∙         Kontrollutvalget

Kategori B omfatter følgende styrer/råd/utvalg:

∙         Melhus Eldreråd

∙         Klagenemnda

∙         Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

∙         Ungdomsråd

∙         Folkehelseforum

∙         Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

∙         Sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt

Kategori C omfatter Ungdomsråd

Dette gjelder styrer, råd og utvalg i Melhus kommune. Folkevalgte representanter som representerer Melhus kommune i styrer, råd og utvalg utenfor kommunen, godtgjøres for dette i henhold til de aktuelle organs bestemmelser.

9. Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse tilstås kommunestyremedlemmer, medlemmer inklusive leder i alle styrer/råd/ utvalg/nemnder som er valgt/oppnevnt/godkjent av kommunestyre, etter følgende satser:

Utvalg under kategori A:

1,25 promille godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn pr. møte

Utvalg under kategori B:

1,00 promille godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn pr. møte

Utvalg under kategori C:  1,25 promille godtgjøring av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn pr. skoleår

Varamedlemmer som blir innkalt til deler av et møte gis møtegodtgjørelse.

Underutvalg/adhoc-utvalg oppnevnt av kommunestyret, formannskap og komiteene inkl. administrasjonsutvalget gis møtegodtgjøring tilsvarende utvalg i Kategori B.

Ordfører og varaordfører mottar ikke møte-/ledergodtgjørelse i organer der vedkommende deltar i kraft av sin stilling som ordfører eller varaordfører.

Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene.

10. Skyssgodtgjørelse

Det ytes skyssgodtgjørelse etter statens satser for utgifter ved kjøring til møter innkalt av Melhus kommune.

Regninger for skyssgodtgjørelse skal leveres senest ved slutten av hvert kvartal.

11. Fravær, sykepenger, pensjon, ulykkesforsikring, ettergodtgjøring og godtgjøring ved dødsfall

a) Ved fravær på grunn av sykdom/fødselspermisjon beholder representanten sin godtgjørelse i inntil 1 år. Ved sammenhengende fravær på grunn av annen permisjon stoppes utbetaling av godtgjørelse etter 1 måned. Egenmelding/sykemelding må leveres ved denne type fravær.

Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 50 %. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50 % av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rett til full fast godtgjøring.

b) Det ytes sykepenger til folkevalgt i fast stillingsandel fra og med 20 %. Sykepenger utbetales i 52 uker jf. gjeldende regler for kommunalt ansatt. Sykepenger utbetales ikke ut over den perioden den folkevalgte mottar godtgjøring for, jfr. 13 d. Sykefravær ut over 8 dager skal legitimeres ved sykemelding. Fravær inntil 8 dager skal legitimeres med egenmelding. Egenmelding kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode (jfr. gjeldende IA-avtale).

c) Godtgjørelse fra og med 20 % stillingsstørrelse er pensjonsgivende. Ved godtgjørelse under 20 % kan kommunen treffe avtale om å opprettholde etablerte pensjonsforhold mot å refundere premie til arbeidsgiver. Folkevalgt som har stillingsandel over 20 %, skal meldes inn i KLPs pensjonsordning for folkevalgte fra det tidspunkt de trer inn i ombudet. Alternativt kan det inngås avtale om videreføring av tidligere etablert tjenestepensjonsforhold.

d) Folkevalgt som innehar heltidsstilling/delstilling fra 50 %, gis ettergodtgjøring i inntil 3 mnd. ved avslutning av vervet. Ettergodtgjøring utover 1 mnd. bortfaller ved inntreden i lønnet heltid-/deltidsstilling.

e) Ulykkesforsikring tegnes for alle folkevalgte og skal dekke ulykker som inntreffer ved utøvelse av verv.

12. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til stedfortreder m.v. (unntatt varaordfører, faste medlemmer i formannskap og komiteledere)

For medlemmer av styrer/råd/utvalg/nemnder (herunder kommunestyret, formannskap, utvalg m.m.) som har direkte tap av arbeidsfortjeneste, eller utgifter til stedfortreder ved deltakelse i kommunale møter, ytes godtgjørelse fra det tidspunkt vedkommende må forlate arbeidsplassen etter følgende retningslinjer:

a) Etter dokumentasjon ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til stedfortreder. Som stedfortreder kan ikke benyttes ektefelle eller barn under 16 år.

Som dokumentasjon nyttes for selvstendig næringsdrivende attest fra ligningsmyndighetene med opplysning om netto næringsinntekt pr. år. Dagslønn beregnes ut i fra 230 arbeidsdager pr. år. For lønnstakere attest fra arbeidsgiver om trekkbeløpets størrelse pr. møtedag.

For representanter som måtte ønske det, kan det inngås avtale med arbeidsgiver om utbetaling av vanlig lønn, mot at arbeidsgiver sender refusjonskrav til kommunen. 

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til ordførers godtgjøring.

Krav om godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste skal leveres senest ved slutten av hvert kvartal.

13. Omsorgsgodtgjørelse

For medlemmer av styrer/råd/utvalg/nemnder som har omsorg eller tilsynsforpliktelser, ytes godtgjørelse etter følgende retningslinjer: 

a) Til enslige som

- forsørger barn under 12 år

- forsørger barn med funksjonshemming

- har ansvar for eldre eller syke hjemmeværende som trenger tilsyn/pleie

kan det ved deltakelse i kommunale møter dekkes dokumenterte utgifter

b) Til ektefeller/samboere gis godtgjørelse på samme vilkår som pkt. a) når begge deltar i kommunale møter på samme tid, eller når møtet berammes i den andre ektefelles arbeidstid.

c) Rådmannen gis likevel adgang til å inngå avtale om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste dersom ektefelle/samboer må ta fri fra arbeide for pass av egne barn.  Godtgjørelse i h.h.t. pkt. a og b tilstås ikke dersom tilsyn eller barnepass utføres av ektefelle eller søsken.

14. Føring / kontroll

For godtgjørelser som er knyttet til deltaking i møter forutsettes føring og kontroll.

Leder i vedkommende organ er ansvarlig for at det i møteprotokoll eller på fastlagt skjema føres deltakerliste og varighet for møtet.

15. Forskjellige bestemmelser

Myndigheten til å avgjøre dokumentasjon - og fortolkningsspørsmål til de ulike punkter i disse bestemmelsene, legges til et utvalg bestående av de politisk valgte medlemmer av administrasjonsutvalget.

Krav om godtgjøring etter disse bestemmelsene må fremmes senest i slutten av hvert kvartal. Krav eldre enn ½ år godtgjøres ikke.

16. Fortolkning av reglementet

Tvil om fortolkning og omfang av reglement om folkevalgtes arbeidsvilkår avgjøres av formannskapet. Formannskapets vedtak er endelig.

17. Endringer og justeringer av reglement

Kommunestyret gjør vedtak om reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, også endringer. Justeringer av økonomiske satser i samsvar med stortingsrepresentantenes lønn foretas av rådmannen.

18. Virkningstidspunkt

Reglementet gjøres gjeldende fra 01.01.2020.