Miljø- og klimaproblemene kjenner ingen landegrenser. Derfor gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden, både rike og fattige. 

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling ble tatt i bruk som begrep av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Den ble nedsatt av FNs generalsekretær i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder.  Kommisjonen la fram sin første rapport "Vår felles framtid" i 1987. Den viste en oversikt over verdens miljø og klimautfordringer, og pekte på strategier for å løse problemene. 

Strategiene tar utgangspunkt i bærekrafts-begrepet – som handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten at det ødelegger for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Målene omfatter tre dimensjoner; klima og miljø, miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Tenke globalt - handle lokalt

Rapporten "Vår felles framtid", også kalt Brundtland-rapporten, ble fulgt opp med en egen handlingsplan kalt Agenda 21, som ble utarbeidet etter FNs samling om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. Handlingsplanens mål var at alle verdens land og samfunn skulle tenke globalt og handle lokalt for å kunne nå felles miljø og klimamål.

Handlingsplanen er erstattet av Agenda 2030. Bærekraftsmålene beskriver hvordan land, næringsliv og sivilsamfunn skal bedre miljø og klimaproblemene gjennom oppfølging av 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene ble laget etter innspill fra ti millioner mennesker over hele verden.

Les mer om FNs Bærekraftsmål her.

I forbindelse med behandling av Økonomi og handlingsplanen, har Melhus kommunestyre bedt om at følgende vektlegges i forbindelse med neste revidering av kommuneplanens samfunnsdel: 

"Kommunestyret ber rådmannen ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og bruke dem aktivt som rammeverk ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel."

I tråd med Melhus kommunes Planstrategi, skal arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel startes i 2019.