Langs Gaula finnes det mange erosjonssikringsanlegg (forbygningsanlegg) som har til hensikt å hindre at elva graver i elvekanten og skråningene. Det er spesielt viktig at erosjonssikringsanleggene er i god stand hvor det er tilgrensende kvikkleiresoner.

Trenger vedlikehold

På Kvål, nedstrøms Kvålsbrua på elvas høyre side, er det registrert at eksisterende erosjonssikringsanlegg trenger vedlikehold for at anlegget skal bevare sin funksjon som vern mot erosjon og undergraving. Her renner elva forbi kvikkleiresone 446 Kvål på høyre side, det er derfor viktig at erosjonssikringsanlegget er intakt for å hindre at det skjer bruddutvikling i kvikkleira. 

NVE har utarbeidet plan for vedlikehold av erosjonssikringsanlegget, som innebærer at eksisterende sikring blir komplettert med tilkjørte steinmasser. 610 meter av elvekanten planlegges steinsatt, samt at det skal bygges en terskel i hovedløpet for å redusere den generelle belastningen på elvebunnen og redusere graving i elveleiet. Terskelskråningen nedstrøms vurderes å gi gode levekår for fisk og bunndyr.

Etter utlegging av steinmasser vil vegetasjon som er tatt bort brukes som vekstlag over de utlagte steinmassene, slik at det biologiske mangfoldet får mulighet til å komme raskere tilbake. 

Status per 07.01.2021:

Nye Veiers arbeid med ny E6 forbi Kvål utløser også arbeid med motfylling og erosjonssikring langs Gaula. Tilfredsstillende erosjonssikringsanlegg langs denne strekningen av Gaula vil derfor ivaretas i disse arbeidene. 

Spørsmål kan rettes til Naturfare-avdelingen. 
E-post 
Telefon 415 01 660