Elven Møsta på Ler renner i øst-vestlig retning gjennom kvikkleiresonene 452 Engan, 451 Flå krk. og 453 Eggen, før den krysser E6 og renner ut i Gaula. I Møsta og tilhørende ravinedaler er det i flere år registrert aktiv erosjon og mindre utglidninger, samtidig som elven har senket seg. Den skal derfor erosjonssikres, ved at bekkeløpet plastres med stein i bunn og sider, i en lengde på totalt 2300 meter. Dagens bekkebunn skal heves med en meter. Det er beregnet et steinbehov på ca. 56 000 løskubikkmeter for hele tiltaket. Steinfyllingen i elva og ravinene skal hindre at det utløses et større skred i kvikkleire, som kan gripe inn mot bebyggelse og infrastruktur.

Etter endt utlegging og tilforming av steinmassene, skal vekstmasser legges over sikringen, slik at trær og busker raskt kan vokse opp igjen. Eventuell vegetasjon som blir ryddet før utlegging av stein, legges over vekstlaget. Dette gjøres for at inngrepet skal fremstå mest mulig naturlig i etterkant, samt for å få det biologiske mangfoldet raskt tilbake.

Oppstart og fremdrift
Arbeidene startet opp i november 2016. Fremdriften er avhengig av ulike faktorer (bl.a. økonomi, tele i jorda, vannføring og hensynet til gyting). Anleggsarbeidene vil derfor komme til å foregå i flere etapper over et par år.
Erosjonssikring er nå ferdig på strekningen mellom E6 og Møstadalsvegen 85 (cirka 1 km), samt ravine A. Vegen er også hevet på to lokaliteter. I løpet av 2018-2019 vil erosjonssikring av resterende elvestrekning på 1,3 km, samt ravine B, bli gjennomført. I tillegg skal rekkverk settes opp langs vegen.
Med forbehold om endringer i tidsskjema.

Trafikkavvikling og trafikkmeldinger
Under utførelse av anlegget vil vi bestrebe etter å holde Møstadalsvegen åpen for trafikk så langt det er mulig. Likevel må lokal trafikk belage seg på at Møstadalsvegen kan bli stengt midlertidig i korte perioder. Informasjon om trafikkmeldinger finner du her.

Spørsmål kan rettes til:
Prosjektleder Caroline Mevik
Tlf: 415 01 660