Hva gjør jeg?

 • Forsøk å begrense skadeomfanget så godt det lar seg gjøre.
 • Sikre skadestedet slik at det er synlig for trafikanter og folk som ferdes i området.
 • Ønsker du veiledning, eller at Melhus kommune kommer på en befaring sammen med deg, ta kontakt. Kommunen kan veilede og gi råd til hva du bør foreta deg videre, i tillegg til å klargjøre hvem som har ansvaret for videre oppfølging. 
 • Dersom skaden berører kommunal veg, ta kontakt med Teknisk vakt.
 • Dersom skaden berører fylkes-, riks- eller europaveg, kontakt Vegtrafikksentralen (Statens vegvesen) på tlf 175.
 • Dersom skaden berører jernbane, kontakt Bane NOR på tlf 05280.
 • Dersom skaden berører strømnettet, som for eksempel trær over linjen, kontakt Tensio på tlf 74 12 15 00.
 • Meld skaden til forsikringsselskapet ditt. Her finner du mer informasjon om forsikring og naturskadeerstatning.

Bør jeg kontakte geolog eller geotekniker?

Dersom skaden kun har skjedd på privat grunn og det er du som grunneier som sitter med ansvaret for oppryddings- eller sikringstiltak, anbefaler vi at du kontakter en geolog eller geotekniker for befaring og rådgivning om videre tiltak. Dette er spesielt viktig dersom:

 • skaden har oppstått i bratt terreng, enten det er i skråning som består av stein/fjell eller løsmasser (jord, leire, sand, grus).
 • skaden har oppstått i bløt leire, i en kvikkleiresone eller hvor det kan være fare for kvikkleire (obs: særdeles viktig!). Kart over kvikkleiresoner finner du på temakart.nve.no. Ta kontakt med kommunen dersom du trenger hjelp til å finne ut av dette.
 • det er fare for ytterligere utglidninger, skred eller erosjon, og som i verste fall kan ha konsekvenser for annen bebyggelse eller infrastruktur.


Hvem skal jeg kontakte?

 • Ved steinsprang eller blokknedfall: Kontakt geolog.
 • Ved skred, utglidninger eller erosjon i løsmasser (jord, leire, sand, grus): Kontakt geotekniker.

Det er flere firma i Trondheimsområdet som har kompetanse innen geologi og geoteknikk.
Lurer du på noe er det bare å kontakte oss. Vi kan bidra med veiledning. 

Veiledning fra kommunen

Melhus kommune, Teknisk vakt 

478 02 222 (døgnbemannet)

Kontaktes spesielt dersom det oppstår:
- vannledningsbrudd
- utglidning av rasmasser som berører veg, gang- og sykkelveg eller bebyggelse
- tilbakeslag av avløpsvann i bolig
- andre akutte hendelser som gjelder skred, vann, avløp og kommunale veger

Melhus kommune, avd. Naturfare 

415 01 660 (man-fre 09.00-15.00)

Kontaktes dersom henvendelsen gjelder forebygging eller oppfølging av en naturskade.

Benytt fortrinnsvis e-post og legg helst ved bilder/kart. Svartid: 1-14 virkedager. I perioder med mye pågang kan det ta noe lenger tid. 

OBS: Akutte hendelser skal meldes til Teknisk vakt.

Bilde av overflateutglidning i jord- og torvmasser.Overflateutglidning i jord- og torvmasser ved Fossvegen på Hovin (april 2007).
Foto: Melhus kommune