Kortvarig behov

Kommunens korttidslagre låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse. Dette er hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene som blant annet toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler og rullatorer. Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Ved behov for korttidshjelpemidler kontakter du primært helse- og velferdskontoret.

Ved overganger fra sykehus/rehabilitering/korttidsopphold til hjemmet hvor det er behov for hjelpemidler før utreise, vil behovet formidles fra tjenesten.

Slik kontakter du helse- og velferdskontoret.

Langvarig behov

NAV hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler om du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse over to år. Søknad med dokumentasjon sendes NAV.

Du kan søke etter hjelpemidlene selv eller få hjelp av kommunale formidlere.

Søke selv:​

Om du trenger bistand til å søke:

Kommunale formidlere bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel, og gir opplæring i bruk. Dette gjelder i hovedsak hjelpemidler for syn, hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål. Kunnskapsbanken har informasjon om hjelpemidler.

Kontakt helse- og velferdskontoret for bistand.

Hjelpemiddelformidling

Kartlegging og vurdering av behov

Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først. Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, samt innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler. Det er du som bruker som er søker på hjelpemidlene. Som formidler er vår oppgave å gi en faglig vurdering og begrunnelse av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Levering til bruker og retur

Hjelpemidlene leveres og hentes av hjelpemiddelvaktmester, eller du kan hente/levere selv etter avtale. Dette gjelder både korttids- og langtidshjelpemidler. I enkelte langtidshjelpemiddelsaker gjøres egne avtaler i samarbeid med NAV/fagperson i kommunen.

Opplæring i bruk

Den som hjelper med å begrunne behovet for hjelpemidler i søknaden din er også ansvarlig for at det gis forsvarlig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Skade/behov for reparasjon

Ved småskader eller slitasje på hjelpemiddel, ta kontakt med ekspedisjon på tilhørende Helse- og omsorgssenter, Buen tlf. 72858400, Horg tlf. 72858260, Hølonda tlf. 72858330.