Politisk behandling:

Prosjektet har vært gjennom politisk behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet, utvalg for helse, oppvekst og kultur og formannskap, før det ble enstemming vedtatt i kommunestyret 24. mai. Sakspapirene kan du lese her

28. april 2022:

Samlet bilde: 

 • Gevinstrealisering
 • Innspill til rapporten 

20. april 2022:

Arealbehov:

 • Eksisterende bygg
 • Ombygging
 • Nybygg

6. april 2022:

Bemanningsbehov: 

 • Organisasjonsstruktur
 • Antall plasser
 • Antall ansatte

30. mars 2022:

Sammenheng mellom tjenestene, ut ifra presentasjonene fra delprosjektene: 

 • Hvordan sikre bærekraftig tjenestekvalitet?
 • Innslagspunkt
 • Prioritering mellom tjenestene/tjenesteområder
 • Samarbeid – avhengighet
 • ROS-analyse – faller noe/noen mellom to stoler?

Dialogmøter med ansatte 29. og 30. mars:

Tirsdag 29. og onsdag 30. mars holder vi dialogmøter med ansatte. 

Det er for alle ansatte i helse og velferd. Vi kjører møtene digitalt for å gi flest mulig muligheten til å delta. 

Her vil vi presentere prosjektet, status og prosessen videre. Ikke minst legges det opp til at ansatte kan komme med spørsmål og innspill. 

25. mars 2022:

 • Tilbakeblikk på vedtaket i kommunestyret 22. mars 
  • Hva betyr vedtaket fra kommunestyret for prosjektet og tjenestene videre?
 • Presentasjon av alle delprosjektene som det skal jobbes med i fase to av prosjektet. Det vil si de ulike enhetene innen helse og velferd

2. mars 2022:

Oppsummering og planlegging av arbeidet med fase to av prosjektet. 

16. februar 2022:

Tema for arbeidsmøtet onsdag 16. februar: 

 • Fordeling av oppgaver mellom ulike yrkesgrupper
 • Hva skal kommunen ha ansvar for selv, hva kan gjøres av andre
 • Helse- og velferdskontorets rolle 

9. februar 2022:

Dette er tema for det tredje arbeidsmøtet: 

 • Hjemmetjenesten:
  • Hva mener du hjemmetjenesten skal være?
  • Hva skal ikke være del av hjemmetjenestens tilbud?
  • Bør vi også definere tjenester vi yter i bofelleskapene som hjemmetjenester?
  • Finnes det et bedre navn for «hjemmetjenester»?
 • Ambulante tjenester
  • Hva er ambulante tjenester for deg?
  • Hvordan skal ambulante tjenester organiseres?
 • Lavterskeltilbud
  • Hva er lavterskeltilbud for deg?
  • Hvilken rolle skal kommunen ha i lavterskeltilbud?

Les saken fra dette møtet: Veivalg: Enda flere helsetjenester i hjemmet i årene som kommer

3. februar 2022:

Dette er andre arbeidsmøte. 

Følgende tema skal drøftes: 

 • kjenner dere igjen de hovedtemaene som vi har kommet fram til, eller er det andre temaer som skiller seg ut?
 • sentraliserte sykehjem:
  • hva legger du i dette begrepet?
  • hvilke fordeler og ulemper ser du i sentralisering av sykehjemsfunksjonen i Melhus kommune?
  • hvilke scenarier mener du er realistisk for Melhus kommune?
 • desentraliserte bofelleskap:
  • hva legger du i dette begrepet?
  • hvilke fordeler og ulemper ser du i desentralisering av bofelleskapene i Melhus kommune?
  • hvilke scenarier mener du er realistisk for Melhus kommune?
 • desentraliserte omsorgsbolig:
  • hva legger du i dette begrepet?
  • hvilke fordeler og ulemper ser du i desentralisering av omsorgsboligene i Melhus kommune?
  • hvilke scenarier mener du er realistisk for Melhus kommune?

Les saken fra møtet