Formannskapet har i møte 16.08.22, sak 101/22, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Kryssingsspor Melhus sentrum, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll, på vegne av Bane NOR.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å etablere et nytt kryssingsspor ved Melhus skysstasjon som dimensjoneres for godstog med lengde 650 meter, og en ny plattform på vestsiden av dagens spor på Melhus skysstasjon. Dobbeltsporet legges sørvest for dagens spor. For å bygge det nye sporet må eksisterende kulvert for gang-/sykkel under jernbanen utvides og ny bru over Hølondvegen, samt kryssing av Loddbekken må bygges.

Planforslaget for Kryssingsspor Melhus sentrum kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 07.10.22. 
Merkes med "Detaljregulering Kryssningsspor Melhus sentrum, saksnr. 21/2383"