Formannskapet har i møte 10.05.22, sak 58/22, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan fortau Bøveråsen- Eidsåsen, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS, på vegne av Melhus kommune, ved Teknisk drift. 

Hensikten med planen er å regulere ett sammenhengende fortau fra kryss Fylkesvegen 708 Hølondvegen, opp langs Eidsåsen, videre langs Furuvegen, før fortau kobler seg på fortau som er regulert i Detaljreguleringsplan for Bøveråsen boligfelt (planID: 2012009). Det skal også legges til rette for utvidelse av eksisterende veg.

Planforslaget for Detaljreguleringsplan fortau Bøveråsen- Eidsåsen kan ses her.

Sende inn merknad:
Innspill eller merknad sendes til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller epost:
postmottak@melhus.kommune.no
Merkes med "Detaljreguleringsplan fortau Bøveråsen- Eidsåsen".