Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 12.02.2023, sak 11/23.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av boliger med tilhørende infrastruktur og uteområder innenfor planområdet, inkludert en offentlig områdelekeplass. I tillegg skal det etableres offentlig tjenesteyting i første etasje i én eller flere av byggene, dersom kommunen finner behov for dette. Det legges opp til en høy utnyttelse av området, med blokkbebyggelse i 3 til 5 etasjer og parkering i kjeller. Antall boenheter vil være fra minimum 118 til anslagvis maksimalt 150.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus 
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Klagen merkes med saksnummer 21/2621

Frist for klagen: 10.03.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.