Formannskapet har i møte 04.12.18, sak 132/18, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering Søberg Midtre", planid 2016017, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av Plankontoret på vegne av tiltakshaver Trebetong AS. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikt med planen
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av minimum 10 boenheter på eiendommen gnr/bnr 88/2 Søberg Midtre, med tilhørende adkomstveg og garasjeanlegg. Eiendommen er i dag et fraflyttet gårdstun, hvor eksisterende bygninger forutsettes revet. Utbyggingsområdet er benevnt som område BKS1, og garasjenanlegg bevnt som BG mellom adkomstvegen og fylkesvegen. Lekeplass er vist sør for garasjeanlegget og benevnt som BLK.

Planforslaget for Søberg Midtre kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 24.05.19. Merknaden merkes "Detaljregulering Søberg Midtre, saksnr 15/5098".

 

Plankart for høringsforslag for Søberg Midtre