I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varslet det om igangsettelse av revidert privat detaljreguleringsforslag for Rapbjørga steinbrudd i Melhuskommune. Planforslaget utarbeides for Rapbjørga pukkverk AS, av plankonsulent Pro Invenia AS.

Formålet med å revidere gjeldende detaljreguleringsplanen er å utvide planområdet på deler av gnr./bnr. 25/1 østover med en mindre økning sørover. Det varslede planområde er på ca. 91 daa. Adkomst til området er fra FV 708.

Område regulert til råstoffutvinning og vegetasjonsskjerm planlegges etter endt drift tilbakeført til LNFR-arealbruksmål.

Det er vurdert at planen skal konsekvensutredes, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 10.

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter og planavgrensning kan ses her. 

Komme med innspill:

Merknader og synspunkter sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller
e-post: post@proinvenia.no /rita.moe@proinvenia.no

 Frist for å komme med merknader:  12.07.2022 (6 uker)