Formannskapet har i møte 14.06.22, sak 84/22, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering Rambrauttunet Lundamo, med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Planen er utarbeidet av Dr.Ing. Steinar Trygstad AS på vegne av tiltakshaver ARJO Eiendom AS.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lavblokk i inntil 3 etasjer i Arnenvegen på Lundamo, med maksimalt 15 boenheter med tilhørende parkering og leke- og uteoppholdsarealer. Parkering planlegges løst med bakkeparkering i 1.etasje, og leiligheter i ulike størrelser i 2. og 3.etasje. 

Planforslaget for Detaljregulering Rambrauttunet Lundamo kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes innen 02.09.22 per e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller post til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus.

Merkes med "Detaljregulering Rambrauttunet Lundamo, saksnr. 14/2817"