Melhus kommunestyre vedtok i møte 14.05.19, sak 31/19, reguleringsplan "Detaljregulering Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7", planid 2016003, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for deler av gnr/bnr 1/7 på Øysand i Melhus kommune. Hovedformålet er boligbebyggelse, og det planlegges for 14 boligenheter i 2 etasjers småhusbebyggelse.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 14.06.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.