Melhus kommunestyre vedtok i møte 02.04.2019, sak 33/19 reguleringsplan "Detaljregulering Østerdalsvollen", planid 2017011, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av inntil 10 boenheter ved Østerdalsvollen på Løvset.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 03.05.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.