Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 26.04.2022, sak 32/22.

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak og legge til rette for salgs- og verkstedvirksomhet for Namsen Auto AS, samt noe øvrig kontorvirksomhet.
Reguleringsplanen ble påklaget, og etter klagebehandling hos Statsforvalteren i Trøndelag, ble vedtaket for reguleringsplanen den 07.02.22 opphevet av Statsforvalteren. Vedtaket ble opphevet da bestemmelse om utnyttingsgrad, jf. pkt. 3.1.1, er ugyldig. Bestemmelsen er nå endret.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Klagen merkes med saksnummer 19/2898

Frist for klage: 24.05.22

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.