I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt detaljreguleringsplan for ny Melhus videregående skole, gnr/bnr 30/138, 30/109, 30/128, 30/37 m.flere, i Melhus kommune. Planforslaget utarbeides for Trøndelag fylkeskommune. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet i henhold til §17-4 i Plan- og bygningsloven.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Melhus videregående skole til et moderne, attraktivt og framtidsrettet skoleanlegg med bærekraftige løsninger. Omfang av ny
bebyggelse er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Det planlegges for en kombinasjon av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse, samt tilhørende funksjoner som adkomst og parkering. Det legges opp til en økt kapasitet til ca 800 elever. Det er ønske om en fleksibel reguleringsplan.

Melhus kommune har foreløpig vurdert at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Planen omfattes av vedlegg II nr. 11 bokstav j, jf. forskriftens §8 bokstav a,
og må vurderes etter kriteriene i §10 (vesentlig virkning). Melhus kommune vurderer foreløpig at tiltaket ikke vil få vesentlige konsekvenser for truede arter eller naturtyper, og det vurderes ikke at kulturminner eller landskapshensyn vil påvirkes i vesentlig grad. Området er fra før opparbeidet med bebyggelse og ulike typer infrastruktur. Registrert kulturminne innenfor planområdet er blitt utgravd tidligere (2008). Endelig beslutning om behov for planprogram avgjøres etter at innspill fra regionale og statlige myndigheter er mottatt etter oppstartsvarsel.

Varslingsbrev med tilhørende dokumener kan ses her.

Komme med innspill:
Merknader til planarbeidet sendes innen onsdag 10.6.2022 til Lene Nagelhus hos Asplan Viak via Altinn eller på epost til LeneK.Nagelhus@asplanviak.no.