I henhold til plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for kapasitetsøkende tiltak ved Søberg, Melhus kommune. Forslagsstiller er Bane NOR og Rambøll er innleid som fagkyndig plankonsulent.

Bakgrunnen for planarbeidet er Byvekstavtalen hvor staten forpliktet seg til å utarbeide planer for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer innen 2024. Forlengelse av kryssingsspor på Melhus/Melhus skysstasjon og Søberg er et av flere prosjekter som settes i gang for å oppnå målet i Byvekstavtalen.

Planområdet omfatter jernbaneformål rundt Søberg stasjon på Dovrebanen. Etter planen skal kryssingsspor mot sør forlenges, og alternativ atkomst til eiendommer og virksomheter som i dag benytter planovergang ved Hofstad sør for Søberg stasjon vil vurderes.

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter kan ses her.

Informasjonsmøte
Det inviteres til er felles informasjonsmøte for begge reguleringsplanene den 26. oktober kl. 18-19.30. Møte holdes i kommunestyresalen.
Informasjon om prosjektet og varsel om oppstart er tilgjengelig på Bane NOR sin hjemmeside. Her vil du også kunne se referat fra oppstartsmøtet med Melhus kommune og planinitiativet.

Informasjon om prosjektet og varsel om oppstart er tilgjengelig på Bane NOR sin hjemmeside. Her vil du også kunne se referat fra oppstartsmøtet med Melhus kommune og planinitiativet.

Komme med innspill:
Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til:
Erik Ditlefsen, Rambøll Norge.
E-post: erik.ditlefsen@ramboll.no, tlf. +47 46 89 68 58

Eller per brev: Rambøll Norge AS, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim
Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Reguleringsplan for kapasitetsøkende tiltak Søberg”.

Frist for innspill: Mandag 15. november 2021.