Iht. plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om utvidet planavgrensning for detaljregulering for Gimsøya i Melhus kommune.

YME Arkitekter AS er plankonsulent og utarbeider planforslaget på vegne av Boligbyggelaget TOBB.

Området er i dag regulert i områdeplan for Melhus sentrum - felt B4-7 - BT2 - T3. Denne planen ble vedtatt 07.12.2021, sak 148/21. Det ble varsel oppstart av detaljregulering innenfor denne områdeplanen den 11.03.22.

Planområdet utvides nå for å kunne detaljregulere flomtiltak i forbindelse med Varmbubekken sørvest i planområdet, samt regulere inn ny optimalisert vegføring for Drammensvegen. Planområdet utvides fra ca. 132 daa til ca. 141 daa.

Sende merknad.
Eventuelle spørsmål rettes til YME Arkitekter AS på epost eller telefon:
rune@ymearkitekter.no eller tlf: 957 31 428.
mette@ymearkitekter.no eller tlf: 990 05 303


Innspill til planavgrensningen sendes YME Arkitekter, Krambugata 2, 7011 Trondheim eller rune@ymearkitekter.no innen 15.08.2022.


Kopi sendes til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no